Vår faglige plattform


Erfarings- og kunnskapsbaserte helhetlige tjenester

Vårt tilbud er under stadig utvikling og forbedring basert på erfaringer og ny kunnskap og forskning innenfor feltet. Vi benytter kartleggings- og veiledningsmetodikk og familieterapeutiske metoder i vår tilnærming. Havnøy legger vekt på løpende kvalitetssikring og jevnlig evaluering.

Trygghet, relasjon og medvirkning preger vårt arbeid

Vi gir barn og unge et faglig fundert tilbud med god struktur og forutsigbare og trygge voksne. Vi har et miljø for anerkjennelse og mestring. Gjennom god relasjon, samspill og medvirkning legger vi grunnlag for å hjelpe barn og unge med sine tilknytningsskader og til å utvikle nye tilknytningsmønstre.

Traumesensitiv tilnærming

Senere tids forskning, ikke minst hjerneforskning, har vist hvor mye en traumatisert barndom preger barn og unge både sosialt, følelsesmessig og kognitivt i lang tid. Havnøy har fokus på å forstå og legge til rette for et tilbud på en hensiktsmessig og traumesensitiv måte.

Tverrfaglig samarbeid mot felles mål

Vårt arbeid er forankret i en helhetlig arenabasert modell. Vi tilbyr tilpassede, individuelle opplegg til barn og unge der det er behov for innsats på en eller flere arenaer i samarbeid med barnevern,  foresatt, skole m.fl.