Fosterhjemsoppgaven


Rekrutterings- og opplæringsprosessen

For å kunne bli fosterhjem/familiehjem i Havnøy må vi bli kjent med deg gjennom intervjuing og opplæringskurs. Deretter utarbeides en sosialrapport og du må levere helse- og politiattest.

Inngå i faglig team – få opplæring og jobbe etter planer

Vi er tilgjengelig for deg hele døgnet – også i helger og ferier.
Havnøy tar utgangspunkt i den enkelte barns ressurser. Vår målsetting er å gi alle trygghet, omsorg, opplevelser og oppgaver for mestring, utvikling og læring i dagliglivet. I Havnøy inngår du i faglig team med teamleder som gir deg tett oppfølging og veiledning – vanligvis 1-2 ganger per mnd. I tillegg sikrer teamleder tett samarbeid med skole, barneverntjeneste og noen ganger psykolog. Vi utarbeider halvårlige handlingsplaner og halvårsrapporter for det enkelte barn/unge.
Fagkvelder og fagseminarer. Det avholdes månedlige treff/fagkvelder der familiehjem møtes til fagutvikling og erfaringsutveksling. Hvert halvår arrangeres fagseminar m/eksterne innledere.

Være tilgjengelig

Familiehjemmene i Havnøy gjør en viktig og tidkrevende jobb. Vanligvis er en hjemmeværende eller har litt jobb i tillegg. Det er behov for at familiehjemmet er tilgjengelig også på dagtid i forhold til møter eller situasjoner som kan oppstå.

Gi trygghet og omsorg – bevisst miljøarbeider

Det å være familiehjem betyr å ivareta foreldrefunksjoner og åpne sitt hjem for barn/unge som har behov for trygghet, omsorg og stimulering. I tett samarbeid med teamleder jobbes det målrettet miljøarbeid for å fremme sunn utvikling og for å redusere skadevirkninger av barnets/den unges tidligere negative erfaringer. Vi ønsker at barnet/den unge trekkes inn og er ønsket inn i familiefellesskapet enten det er jul, ferier eller høytider. De fleste har behov for opplevelser og aktiviteter som for andre har vært en naturlig del av oppveksten.

Bidra til at kontakten med nettverk opprettholdes

De fleste barna/ungdommer skal ha kontakt med sin familie. Det er barneverntjenesten som legger premissene for hyppighet av samvær og hjemreiser. En av målsettingene med oppholdet i Havnøy kan være at barnet skal forbedre eller reetablere kontakt med sin egen familie. Noen skal flytte tilbake etter kortere eller lengre tid.