Møter og oppfølging under oppholdetDeltakelse i møter og seminarer er en viktig del av arbeidet som familiehjem. Informasjon, drøfting og beslutninger er viktig for å samordne det faglige teamet – både praktisk og faglig.

I inntaksprosessen

Praktisk møte. Teamleder vil i løpet av den første uka etter innflytting gi deg informasjon om div. formaliteter, forhold rundt engasjementet og det faglige arbeidet.
Praktisk møte. Dette møtet avholdes etter to uker. Der deltar daglig leder, barneverntjeneste, skole m.fl. Ut fra informasjonsgiving og drøfting, legges de første faglige føringer og handlingsplan utarbeides

Under oppholdet

Hjemmebesøk/oppfølgingsmøte. Teamleder har jevnlig oppfølging og veiledning av familiehjemmet. I første fase er det 2-3 møter per mnd. Deretter 1-2 møter per mnd.

Fagkveld. Havnøy avholder månedlige fagsamlinger for alle familiehjem og teamledere. På disse kveldene har vi faglige innledninger, teamleders time og gruppediskusjoner.

Behandlingsmøte. Daglig leder avholder halvårlige behandlingsmøter med det enkelte team vedr. handlingsplan og målsettinger for det enkelte barn/ungdom.

Ansvarsgruppemøte. I tillegg til teamleder og familiehjem, deltar barnevern og foresatte. Dette er rapporterings- og evalueringsmøte som avholdes 4 ganger per år rundt det enkelte barn/unge.

Skolemøte. I tillegg til vanlig skole/hjem kontakt, har vi jevnlige møter med den enkelte skole.

Fagseminar og internopplæring. Alle familiehjem i Havnøy må ha en grunnleggende forståelse av vår ideologi, faglig ståsted og felles mål. I tillegg må de være orientert om offentlig barnevern og faglig utvikling innenfor feltet. Det avholdes vanligvis to dagsseminar per år.