Vårt faglige tilbud

Vårt faglige tilbud


Godt barnevern er erfarings- og kunnskapsbasert

Vårt mål er å skape et miljø for anerkjennelse og mestring og la det være et utgangspunkt for vårt faglige arbeid. Det gjelder både i forhold til barn/unge, ansatte og overfor våre samarbeidspartnere. Vårt tilbud er under stadig utvikling og forbedring basert på egne og andres erfaringer samt ny kunnskap og forskning innenfor feltet.

Våre teamledere har sosialfaglig eller pedagogisk bakgrunn. Flere har utdanning i veiledning/familieterapi. De har variert arbeidserfaring fra privat og offentlig barnevern, skole, barnehage og institusjoner. Vi har i flere år mottatt jevnlig veiledning fra ekstern psykolog.

Teamlederne inngår i et faglig team sammen med daglig leder. I ukentlige fagmøter drøftes de ulike plasseringene. Tilbudet kvalitetssikres gjennom fortløpende kartlegging, dokumentasjon, tilrettelegging og evaluering ut fra den enkeltes behov. Vi benytter tilpasset veiledningsmetodikk, kartleggingsmetodikk og familieterapeutiske metoder i vår tilnærming.

Familiehjemmene gis opplæring og fortløpende veiledning fra teamleder og faglig team. I tillegg til månedlige fagkvelder, arrangeres dagsseminarer.

Familiehjem – er rollemodeller og inngår i faglig team med teamleder

Våre barn og unge bor i fosterhjem med forsterkning. Det betyr at en i familiehjemmet har dette som hovedbeskjeftigelse. Som gode rollemodeller tilbyr de et sosialt miljø og med tilnærming som skal fremme vekst, endring og utvikling. Familiehjemmet blir fulgt tett opp av en fast teamleder og et faglig team bestående av daglig leder og de øvrige teamlederne. Jevnlig opplæring, veiledning og oppfølging sikrer et best mulig faglig tilbud både i familiehjemmet, i fritida, på skolen, i behandling og i kontakt med egen familie. Teamleder eller faglig team er døgnkontinuerlig tilgjengelig ved behov.

Trygghet, relasjon og medvirkning preger vårt arbeid

Med fokus på medvirkning er det vår oppgave å gi barn og unge god og faglig reflektert omsorg. En forutsetning er å tilby en trygg base gjennom god struktur med forutsigbare og kloke voksne i alle ledd. Gjennom god relasjon og samspill med barnet/den unge, legger vi et grunnlag for å hjelpe dem med sine tilknytningsskader og til å utvikle nye tilknytningsmønstre.

Traumesensitiv tilnærming

De fleste barn og unge hos oss har en traumatisert bakgrunn. Senere tids forskning, ikke minst hjerneforskning, har vist hvor mye dette preger dem både sosialt, følelsesmessig og kognitivt i lang tid. Havnøy får derfor opplæring og særskilt veiledning i temaet for å kunne forstå og legge til rette for et tilbud på en best mulig hensiktsmessig og traumesensitiv måte.

Tverrfaglig samarbeid mot felles mål

Vårt arbeid er forankret i en helhetlig arenabasert modell. Tilbudet rundt barnet/den unge kan utvides med besøkshjem, miljøarbeider og behandling. Vi har også beredskapshjem som kan benyttes i kriser. Det hele koordineres og kvalitetssikres av teamleder som tilstreber tett kontakt på alle arenaer og godt samarbeid med skole, ulike forsterkningstiltak, barnevernet, foresatte m.fl.