Å være oppdragstaker

Å være oppdragstakerHvem kan være fosterhjem/familiehjem?

Havnøy plasserer barn og unge mellom 6-18 år. Familiehjem er forsterket fosterhjem for barn og unge som har særskilte behov og utfordringer. Familiehjemmene våre representerer et mangfold. De fleste er par og noen er enslige. Vi vurderer familiens egnethet i intervjuer og opplæringskurs. Når familien blir tatt i bruk, vil de få tett oppfølging og veiledning i faglige team. Det kan være en utfordrende oppgave å være familiehjem, men samtidig gir det interessante nye opplevelser og erfaringer.
Enkelte familiehjem har lang erfaring og noen har fagutdanning som lærer, førskolelærer, barnevernpedagog, sykepleier el.l. Oppdraget regnes som fullt arbeid, og i enkelte tilfelle er det mulig å ha noe jobb i tillegg etter avtale med oss og barnevernet.

Besøkshjem er et hjem som har barn eller en ungdom som bor i famliehjem på besøk en gang i blant. Det kan være annenhver uke eller hver måned.

Beredskapshjem benyttes i akutt- og krisesituasjoner på kort varsel.  De varer sjelden mer enn et halvt år.

Engasjement som oppdragstaker

Etter at vi har blitt kjent med dere i intervju- og klargjøringsprosessen, skriver vi en sosialrapport. Denne benyttes overfor barnevernet når vi får henvendelser på barn og unge.

Familiehjemmet utfører oppdraget i sitt private hjem og er å anse som frilanser etter folketrygdloven § 1-9. Selv om oppgaven i praksis gjelder begge, er det bare en i familien som er formell oppdragstaker .  Oppdragstakeren må ha dette som fulltidsengasjement.

Arbeidsgodtgjøring, utgiftsdekning og pensjon 

Arbeidsgodtgjøring blir fastsatt på bakgrunn av erfaring, kompetanse og ansiennitet. Det gis månedlig skattefri utgiftsdekning for å dekke kostnader til det å ha et barn/ungdom boende. Det utbetales månedlig tilskudd på 4 % av godtgjøringen til egen pensjon. 

Godkjenning og tilsyn

Alle som ønsker å bli familiehjem, må innhente helse- og politiattest. Ved plassering må dere formelt godkjennes av kommunen der dere bor som oppnevner tilsynsfører. Tilsynsfører skal se til at fosterbarnet har det bra og at lovverk blir fulgt. Tilsynsfører kommer på besøk minimum fire ganger per år og er en viktig garanti for barn som er plassert i barnevernet.